TOP aplikācijas finanšu plānošanai

Interneta un mobilo tālruņu attīstība ir ļāvusi izveidot dažādas aplikācijas, kas paredzētas Tavas ikdienas vienkāršošanai un uzlabošanai. Šobrīd mobilais tālrunis var kalpot ne tikai tādu funkciju kā zvanīšana, SMS sūtīšana, e-pastu sūtīšana un saņemšana pildīšanai, bet arī kā personiskā budžeta un finanšu plānošanas rīks, kas var palīdzēt Tev saprast, kad drīkst tērēt naudu, kādiem pirkumiem nauda tiek nelietderīgi iztērēta, kā arī to, kā uzlabot savu finansiālo situāciju, labāk plānojot savu naudas plūsmu. Šobrīd TOP aplikācijas finanšu plānošanai ir attīstītas tik tālu, ka Tev nav nepieciešams pavadīt stundu no savas dienas, lai tikai sarakstītu visus savus izdevumus. Tā vietā šīs aplikācijas ir piesaistītas Tavam bankas kontam un visa izdevumu un ienākumu uzskaite notiek automātiski. TOP aplikācijas finanšu plānošanai ir daudz un dažādas, bet zemāk apskatīsim biežāk izmantotās.

Mint

Mint ir aplikācija, kas ļauj savienot visus bankas kontus vienā vietā un, izmantojot informāciju no bankas kontiem, aplikācija palīdz izveidot personalizētu budžetu katram lietotājam. Šī aplikācija izmanto tādas pašas drošības sistēmas kā bankas, līdz ar to Tu vari būt pārliecināts par savu datu drošību. Šī finanšu plānošanas aplikācija ļaujTevredzēt, kuraizietTavinaudaslīdzekļi, izveidotbudžetu, sekotlīdziinvestīcijām, kāarīuzzinātarvienjaunusveidus, kāietaupīt. Šīaplikācijairpieejama bez maksas.

You Need A Budget

You Need A Budget irviena no visplašāk izmantotajām aplikācijām budžeta plānošanai, kuru var izmantot gan Iphone, gan Android telefonos. YouNeed A Budget dod iespēju:

 • Apvienot visus Tavus bankas kontus vienuviet;
 • Sadalīt savu budžetu noteiktās daļās, piemēram, pārtika, izklaide, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un noteikt katrai daļai savu mērķi;
 • Piekļūt informācijai jebkurā vietā un laikā, tādā veidā dodot iespēju nepārtraukti sekot līdzi saviem izdevumiem un netērēt vairāk;
 • Saņemt brīdinājumus par limita pārsniegšanu kādā no budžeta daļām un ieteikumus, kā rīkoties, lai nonāktu atpakaļ pie mērķa;
 • Apskatīt informāciju grafiskos attēlos, kas ļauj sekot līdzi progresam.

YouNeed A Budget var izmantot 34 dienas bez maksas, bet pēc tam par to būs jāmaksā apmēram 50 eiro gadā jeb nedaudz mazāk kā 5 eiro mēnesī, kas nav nekas daudz priekš labas iespējas iegūt finansiālo stabilitāti.

TOP aplikācijas finanšu plānošanai var ļaut Tev sasniegt ļoti labus rezultātus, tādēļ izvēlies sev piemērotāko un sāc labāk pārvaldīt savas finanses!

Kas ir finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti ir:

1) pārvedamie vērtspapīri;

2) ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedamie vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;

3) naudas tirgus instrumenti — īstermiņa (kuru dzēšanas termiņš ir īsāks par 12 mēnešiem) parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;

4) atvasinātie instrumenti:

 1. a) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar vērtspapīriem, valūtām, ar procentu likmēm, ienesīgumu vai citiem atvasinātajiem instrumentiem, finanšu indeksiem vai finansiāliem pasākumiem un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai citos finanšu instrumentos,
 2. b) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar precēm un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai iespēju norēķināties naudā,
 3. c) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar precēm un kuru nosacījumi paredz norēķinus ar preces fizisku piegādi, ja tos tirgo regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā,
 4. d) atvasinātie kredītriska nodošanas instrumenti,
 5. e) finanšu līgumi par starpību,
 6. f) iespējas līgumi, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu likmes nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasinātie līgumi, kuri saistīti ar klimatiskajām izmaiņām, kravas vedmaksas likmēm, piesārņojuma tiesībām, inflācijas līmeni vai citiem oficiāliem ekonomikas statistikas datiem un kuru nosacījumi paredz norēķinus naudā vai iespēju norēķināties naudā, kā arī jebkādi citi atvasinātie līgumi, kas saistīti ar aktīviem, tiesībām, saistībām un indeksiem,
 7. g) valūtas tirdzniecības darījumi, kuriem piemīt atvasināto finanšu instrumentu īpašības.

Svarīgākie naudas tirgus finanšu instrumenti: vekseļi, maksājuma uzdevumi, čeki, valsts parādzīmes, īstermiņa noguldījumi, tostarp depozītu sertifikāti, spotdarījumi jeb tūlītēji darījumi, Latvijas Bankas lombarda kredīti, citi īstermiņa rakstura finanšu instrumenti.

Tirgošanās ar finanšu instrumentiem var notikt gan ar brokeru starpniecību, gan interneta platformās finanšu instrumentu tirdzniecībai. Interneta platformas sniedz iespēju patstāvīgi, izmantojot interneta starpniecību, tirgot finanšu instrumentus dažādos pasaules finanšu tirgos. Platformas pieejamas arī lejupielādējamu programmu veidā.

Finanšu instrumenti

Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 1. punktā definēta termina ‘finanšu instruments’ nozīme: „finanšu instrumenti — vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai — finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus”. Ļoti izsmeļoša un saprotama informācija atrodama FKTK (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) mājaslapas sadaļā Klientu skolas. Tajā min, ka finanšu instrumenti var būt tādi, kas iekļauti tirdzniecībai regulētā tirgū (tātad biržā), un tādi, kas nav iekļauti tirdzniecībā biržā. Vikipēdijā termins skaidrots šādi: „Finanšu instruments ir jebkāds tirgojams aktīvs, nauda, īpašums vai īpašuma tiesības, vai līguma tiesības saņemt vai nodot naudu vai kādu finanšu instrumentu. Finanšu instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir ne lielāks par vienu gadu, tiek saukti par naudas tirgus instrumentiem. Finanšu instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir lielāks par vienu gadu, tiek saukti par kapitāla tirgus instrumentiem”.

Kāpēc mums jāzina par finanšu instrumentiem? Finanšu instrumentu daudzveidība ļauj izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu veidu.

Turpmāk vispārīgā veidā nosaukti tādi finanšu instrumenti, uz kuru darbību attiecas Finanšu instrumentu tirgus likums. Sīkāku informāciju var iegūt.

Finanšu instrumentu tirdzniecības riski

FKTK licences piešķirtas 39 ieguldījumu pakalpojumu un blakus pakalpojumu sniedzējām iestādēm – ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm. Taču tirgoties ar finanšu instrumentiem iespējams arī patstāvīgi, izmantojot interneta platformas un lejupielādējamas programmas.

Ja Tu vēlies izmantot finanšu instrumentus ieguldījumu palielināšanā, Tev jāzina, ka tas ir saistīts ar zināmu risku. Ieguldot kādā finanšu instrumentā, Tev vienmēr jāveic riska novērtējums gan pirms darījuma veikšanas, gan pastāvīgi, kamēr finanšu instrumentu pozīcija tiek uzturēta. Tieši tādēļ Tev iepriekš jāiegūst zināšanu minimums par finanšu instrumentu tirdzniecību. Tu vari mācīties no dažnedažādām grāmatām, kas lielā apjomā izdotas angļu valodā. Vari arī meklēt materiālus internetā. Šeit – daži ieteikumi, ko sniedz finanšu institūcijas.

Brokeru sabiedrība AS IBS Renesource Capital investoru izglītošanai piedāvā finanšu instrumentu un darījumu ar atsevišķiem finanšu instrumentiem risku aprakstu, kas var rasties, saņemot ieguldījumu pakalpojumus. Īsumā uzskaitot, tie ir: finanšu instrumenta emitenta risks vai kredītrisks, valsts vai politiskais risks, tirgus risks, cenu risks, valūtas risks, procentu likmju svārstību risks, likviditātes risks, sistēmas risks, juridiskais risks, informācijas risks, saziņas līdzekļu izmantošanas risks, kontrahenta vai darījumu partneru risks.

SEB Bankas piedāvā dažādu risku veidu paskaidrojumus. Tirgus risks ir risks, ka tirgus vai tā attiecīgais segments, kurā Tu esi ieguldījis, zaudēs vērtību. Kredītrisks ir risks, ka finanšu instrumenta emitents vai cita darījuma pretējā puse neveic maksājumus vai neveic tos savlaicīgi. Cenu svārstību risks ir risks, ka lielas finanšu instrumenta tirgus vērtības svārstības negatīvi ietekmēs ieguldījuma vērtību. Šis risks jāņem vērā visiem iespēju līgumu slēdzējiem, jo cenu svārstības vistiešākajā veidā ietekmē peļņu (vai zaudējumus). Cenas risks ir risks, ka noteikta finanšu instrumenta tirgus vērtība ir pazeminājusies brīdī, kad tas ir jāapmaksā vai tiek pārdots. Valūtas risks ir risks, ka ārvalstu valūta, kurā ir izteikti finanšu instrumenti, zaudēs vērtību. Pret cenas un valūtas riskiem var nodrošināties, slēdzot nākotnes līgumu, kurā ir fiksēta nākotnes aktīva cena, kuru garantē banka. Nodokļu risks ir risks, ka nodokļu likumi vai apmēri ir nenoteikti un var mainīties. Līdzīga veida risks ir nosaukts par juridisko risku – tas ir risks, ka attiecīgie likumi un noteikumi ir neskaidri un var mainīties. Finanšu struktūras (leverage) risks ir risks, ka noteikta atvasinātā instrumenta izmantošana vairo tā saistītā aktīva tirgus vērtības maiņas ietekmi. Uzņēmumam raksturīgs risks ir risks, ka konkrētā uzņēmuma peļņa ir mazāka, nekā cerēts, vai cieš neveiksmes, kas mazina ar uzņēmumu saistīto finanšu instrumentu vērtību. Nozarei raksturīgs risks izsaka līdzīgu risku, tikai tas saistīts ar nozares peļņu vai neveiksmēm. Likviditātes risks ir risks, ka klients pieprasījuma trūkuma dēļ nevar pārdot finanšu instrumentu noteiktā laikā vai par cenu, kas ir tuva reālajai tirgus vērtībai. Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instruments, kurā klients ir ieguldījis, zaudē vērtību pastāvošo procentu likmju izmaiņu dēļ. Jo lielāks ir parāda vērtspapīra ilgums, jo tās vairāk pakļautas procentu likmju svārstībām. Pieaugot procentu likmēm, parāda vērtspapīru tirgus vērtība samazinās. Sistēmas risks ir riski sakarā ar (galvenokārt) tehniskiem bojājumiem depozitāriju, biržu, norēķinu institūciju un citu iestāžu sistēmās, pārskatu sistēmās vai komunikāciju kanālos, kā rezultātā tiek anulēti darījumi, kavēti norēķini pēc darījumiem, notiek neprecīzi darījumi un cita veida darbības, kas ietekmē ieguldījumu peļņu.

Lai būtu veiksmīgs investors, daudz jāmācās., Lai Tev veicas!