Eiropas Savienības līdzfinansējums izglītībā Latvijā

Eiropas Savienība piešķir finansējumu visām dalībvalstīm dažādu jomu attīstīšanai. Viena no jomām, kuru atbalsta stratēģijas „Eiropa 2020” izvirzītie mērķi, ir izglītība (pārējie četri mērķi ir nodarbinātības palielinājums, ieguldījums pētniecībā un attīstībā, klimata pārmaiņu regulēšana un nabadzības un sociālās atstumtības apkarošana). Šim nolūkam ES atvēlējusi finansējumu programmas „Erasmus+” ietvaros, kas iecerēta, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbību, palīdzot tiem uzlabot prasmes un nodarbinātību. Jaunieši tiek mudināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā, studēt, praktizēties un iegūt darba pieredzi. Īpaši izcelts mērķis samazināt to jauniešu skaitu, kuri pamet mācības, neieguvuši pamatizglītību, palielināt augstskolu beidzēju skaitu, panākt, lai augstskolu absolventi aizvien vairāk praktizētu un studētu ārzemēs. Kopējais ES finansējums šim nolūkam ir atvēlēts par 40% vairāk, kā iepriekšējā periodā, kurš beidzās 2013. gadā.

Viens no jaunākajiem projektiem, kas taps ar Eiropas Savienības līdzekļu palīdzību, ir jauna, kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešana Latvijas skolās. Visos mācību priekšmetos tiks integrēta tādu kompetenču apguve kā mācīšanās mācīties, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, saziņa dažādās valodās, sociālā un pilsoniskā kompetence, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence, digitālā kompetence un kultūras izpratnes kompetence. Eiropas Sociālā fonda piešķirtais atbalsts ir 12 milj. eiro, bet valsts finansējums – 2 milj. eiro. Līdz 2018. gadam paredzēts pakāpeniski uzsākt jaunā izglītības satura ieviešanu skolās.

Noderīga informācija: esfondi.lv.